Stichting Chori Chora Foundation Nepal

bestuur

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

Holi Maya Nepali, voorzitter
Anita Borro, secretaris
Erik Bos, penningmeester
Thomas Tierolff, algemeen bestuurslid

Dorien Dubbers van Zelf Consultancy verzorgt op vrijwillige basis de financiële verslaglegging van de stichting. Klik hier voor recente jaarverslagen.

Holi Maya Nepali

‘Samen kunnen we wonderen verrichten en wonderen zijn overal.’

Wat maakt jouw werk als vrijwilligster bijzonder?

‘Persoonlijk vind ik het erg bijzonder dat de meeste donateurs en ambassadeurs van de foundation eerder in Nepal zijn geweest; zij hebben het land en de mensen zelf gezien, spreken uit ervaring en kunnen een inschatting maken van de situatie ter plaatse. We werken voor en met kinderen en jongeren die ons hart raken en helpen hen een stukje op weg. ‘Empowerment’ (het zelf leren doen) is een belangrijk uitgangspunt. Voor mij betekent het dat onze studenten beseffen dat zij hun dromen en ambities zelf realiseren, maar dat zij dit niet alleen hoeven te doen. Het moge duidelijk zijn dat een systeem met studiebeurzen en - leningen zoals dat in Nederland en België bestaat, ondenkbaar is in een land als Nepal.'

Hoe kreeg ik de inspiratie?

‘Ik heb de inspiratie om zelf onderwijs te volgen, van mijn moeder gekregen. Ik heb als kind gezien hoe moeilijk het is voor een moeder, als ‘ongeletterde’ binnen een arm gezin, om prioriteit te geven aan onderwijs terwijl de primaire zorg allereerst is haar kinderen voldoende eten te (kunnen) geven. Het was dan ook moeilijk om zelfs de meest simpele leermiddelen te kunnen bekostigen. Ik had het geluk om steun te krijgen van Rajeev Shrestha. Hij gaf me de kans om vervolgonderwijs te volgen en een baan te krijgen in het toerisme. Wat ik leerde, is dat 1 kans voldoende kan zijn om je leven een andere wending te geven.'

 

Anita Borro

'Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.' Sören Kierkegaard

Anita maakte in de afgelopen jaren een aantal inspirerende reizen naar Nepal. Op het dak van de wereld werd ze geraakt door het land, de cultuur en de vriendelijke mensen. Met name tijdens haar eerste reis in Nepal ontdekte ze wat belangrijk voor haar is, hoe ze in contact kan komen én blijven met zichzelf.

Ze beschrijft in haar boek ‘Leven met een onzichtbare stoornis’ (2017) over de weg die ze in de afgelopen 20 jaar heeft afgelegd om een manier van leven te vinden die echt bij haar past. Anita deelt in het boek haar verkregen inzichten in de hoop dat ze er anderen mee mag inspireren of zelfs verder mee mag helpen.

Anita heeft na de aardbeving van 2015 in Nepal gezorgd voor de eerste aanzet om de Stichting Chori Chora Foundation Nepal op te richten en ervaart haar rol in het bestuur als een manier om haar betrokkenheid met Nepal concreet inhoud te geven.

 

Erik Bos

‘Empowerment is de sleutel tot succes op de lange termijn!’

Erik Bos is lifecoach, loopbaanadviseur, outplacement coach en reïntegratiedeskundige. Zijn klanten zijn vaak niet tevreden met hun huidige baan of staan buiten het arbeidsproces als gevolg van bijvoorbeeld ontslag of ziekte. Hij laat zijn klanten ontdekken wat hun kwaliteiten zijn, wat ze echt willen en hoe ze dat kunnen bereiken met als doel een eigen bedrijf of een passende baan in loondienst.

Erik is zelf ervaringsdeskundige op dit gebied. Op 45-jarige leeftijd heeft hij Het Roer Omgegooid om zijn eigen coachingspraktijk op te richten. Hij weet als geen ander welke belemmeringen je tegenkomt en hoe je dat kunt doorbreken. Ook hij zei tegen zichzelf "Ja, maar je hebt toch een hypotheek, je hebt kinderen, je hebt een goed betaalde baan en waarom zou je dat opgeven ..?". Ondanks de 'beren op de weg' heeft Erik het toch gedaan en ervaart hij iedere dag weer de vrijheid. Hij vindt het nog steeds de beste beslissing van zijn leven.

Met plezier geeft hij als bestuurslid ondersteuning aan de foundation.

 

Thomas Tierolff

‘Je kunt en mag zijn wie je bent.’

Kun je iets meer vertellen over je persoonlijke motivatie?

‘Voordat ik in 2007 de eerste keer naar Nepal ging, bepaalde ik voor mezelf het uitgangspunt voor mijn eigen inspiratie reis. In het kort kwam het neer op het volgende: Kijk wat er op je pad komt en check telkens of het past bij wat ik ten diepste wil. Daarnaast wilde ik reizen vanuit een bepaalde visie. In die visie kwam naar voren dat ik een bijdrage wil zijn aan de ontwikkeling van mensen en - meer specifiek - dat ik er voor sta dat kinderen onbevangen kunnen opgroeien en mogen zijn wie zij zijn.’

Wat doet het met je als je dat zegt?

‘Bij de oprichting van de foundation heb ik een moment genomen om hierop terug en vooruit te blikken. Het besef om als bestuurslid van de foundation van betekenis te willen zijn voor kinderen en jongeren raakt me nog steeds. Mijn visie van 2007 heeft - tegen de klippen op – zo werkelijk gestalte gekregen. De oprichting staat niet op zichzelf; Chori Chora is nadrukkelijk voortgekomen uit een vraag van geïnspireerde donateurs om kinderen en jongeren in Nepal op weg te willen helpen. De passie was in mij al aanwezig, maar werd pas aangewakkerd nadat het vuur van anderen naar mij oversloeg. Daarbij vergelijk ik mezelf met een een kooltje dat lag te wachten om een keer tot ontbranding te komen.'

Hoe verhoudt de foundation zich tot je eigen uitgangspunten?

'De ambitie om als foundation van betekenis te willen zijn voor kinderen en jongeren past bij waar ik voor sta. Mijn vrouw Holi Maya Nepali en Goma Gini zijn praktijkvoorbeelden van wat educatie kan betekenen. Zij bewijzen nog dagelijks dat alles mogelijk is, als je er maar echt in gelooft. Vanuit hartscontact, goede intenties en een grote portie geduld. Ik heb oneindig veel respect voor de innerlijke kracht en warmte van de Nepalezen.’

Beloningsbeleid

Chori Chora heeft geen winstoogmerk. De opbrengst van donaties komt geheel ten goede aan de studenten. Al onze activiteiten worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Extra kosten, zoals reis- en verblijfkosten betalen we zelf. Ook voor de bestuursleden geldt dat zij geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen en afzien van vergoeding van gemaakte kosten die de betreffende functie met zich meebrengt. Conform de statuten wordt bij een eventuele liquidatie van de stichting het saldo uitgekeerd aan een rechtspersoon met een vergelijkbaar doel.

Fondsen en Vermogen

Het bestuur heeft als taak om het vermogen van de stichting te beheren en is niet bevoegd om leningen aan te gaan. Het (eventuele) vermogen staat op een aparte rekening en wordt besteed aan ondersteuning van kinderen en jongeren, overeenkomstig de doelstelling en met goedkeuring van het bestuur.

De penningmeester voert de administratie en zal jaarlijks het jaarverslag publiceren op de website met o.a. de balans, de staat van baten en lasten en het totaal aan bestedingen.

Om het doel van de stichting te dienen en financiële ondersteuning te realiseren, werft de stichting met hulp van vrijwilligers financiële middelen. Belangstellenden en donateurs hebben reeds diverse activiteiten georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede is gekomen aan de stichting. Bestuur en vrijwilligers zullen dergelijke initiatieven ondersteunen waar nodig en mogelijk. De nieuwe website is - zonder enige kosten - gebouwd door Marlies Rattink van Meander Webdesign.

Schenking van Stichting Holi Maya Foundation Nepal

Het bestuur van Stichting Holi Maya Foundation Nepal (HMFN) heeft eind 2017 een schenking gedaan aan Chori Chora Foundation Nepal. Deze schenking is opgebouwd uit de nalatenschap van de heer Frederik van Geest en financiële bijdragen van mensen die zich betrokken voelen bij de hulp aan jonge Nepalezen die zelf hun opleiding niet, of slechts zeer gedeeltelijk, kunnen betalen. De schenking zal door Stichting Chori Chora Foundation Nepal worden besteed aan ‘Kansen voor kinderen in Nepal’, conform de doelstelling van de HMFN en de wens van de erflater Frederik van Geest.

Uitgangspunten

Het bestuur heeft richtlijnen vastgesteld om de diverse activiteiten te stroomlijnen en om te zorgen voor een transparante communicatie met onze studenten. Vanwege de communicatie in Nepal zijn deze in het Engels.

Beleidsontwikkeling- en Uitvoering

Activiteiten

Korte termijn:

 • Bezoek aan en begeleiding van kinderen en jongeren die reeds worden ondersteund door Stichting Chori Chora Foundation Nepal.
 • Aanschaf schooluniformen (inclusief schoeisel) voor onze studenten in de 5 verschillende dorpen.
 • Huis- en schoolbezoek aan kinderen/jongeren die eventueel in aanmerking komen voor ondersteuning.
 • Uitgangspunt: Chori Chora moet aantoonbaar verschil kunnen maken voor de kinderen/jongeren die worden ondersteund.
 • Focus op kinderen en jongeren met een droom en/of ambitie.
 • Speciale aandacht voor studenten die vanwege de aardbeving extra hard getroffen zijn.
 • Interactie stimuleren met belangstellenden en donateurs via o.a. facebook en inspirerende wandelingen.

Lange termijn:

 • Jaarlijks huisbezoeken agenderen, inclusief rapportage.
 • Beleidsuitvoering - en evaluatie is een continu proces: op basis van voortschrijdend inzicht worden plannen en uitvoering voortdurend aangepast en verbeterd.
 • Focus op kinderen die een voorbeeldfunctie kunnen hebben binnen de community.
 • Begeleiden, stimuleren en activeren van studenten om zelf met eigen ideeën te komen. Empowerment staat daarbij centraal, maar wel op op basis van gelijkwaardigheid. Boodschap: Je doet het zelf, maar niet alleen.
 • Beheer van verslagen en foto's ten behoeve van o.a. facebook, website, nieuwsbrief en archief.


bestuur
bestuur

Wie we ook zijn, wat we ook doen en waar we ook vandaan komen; we zijn allemaal dochters (chori) en zonen (chora).

Ongeacht onze leeftijd, onze voorkeuren, onze afkomst en onze levenswijze; we zijn allemaal kinderen van moeders en vaders.

Of we nu arm of rijk, man of vrouw zijn; het is ons geboorterecht om te worden wie we ten diepste zijn, hoe ‘vreemd’ of ‘normaal’ dat er ook concreet uit mag zien.


Blog en Nieuws

Bezoek aan weeshuizen afgeraden !

Op schooltjes worden de lessen onderbroken als de kinderen steeds een liedje moeten zingen voor toeristen. Soms worden de omstandig­he­den in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers

geld inzamelen. Lotte Ghielen, Better Care Network

Touroperators moeten excursies naar weeshuizen uit hun reisprogramma's schrappen. De speciale vakantietrips doen de kinderen meer kwaad dan goed.

Dat stelt Better Care Network ­Netherlands, een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties als Unicef en Defence for Children. Zeker negentien Nederlandse reisaanbieders geven klanten de gelegenheid tijdens hun vakantie een kindertehuis te bezoeken. 

Dat blijkt uit een inventarisatie van Defence for Children onder de touroperators die lid zijn van de ANVR. Deze reisbrancheorganisatie ontmoedigt haar leden om nog langer weeshuizen te bezoeken. 

Zulke bezoekjes brengen voor de kindertehuizen geld in het laatje. Maar de kinderen zijn er niet bij gebaat, stelt coördinator Lotte Ghielen van Better Care Network. ,,Het geld dat goedbedoelende toeristen en reisorganisaties meebrengen, houdt een onwenselijk systeem van weeshuizen in stand. In Nepal en Cambodja groeit het aantal tehuizen zelfs door de vraag vanuit het toerisme.'' 

Valse voorwendselen 

Weeshuiseigenaren ronselen kinderen, vaak onder valse voorwendselen, bij ouders die geen geld hebben voor eten en scholing. Ghielen: 'Soms worden de omstandigheden in de tehuizen bewust slecht gehouden, zodat bezoekers geld inzamelen. Dat geld verdwijnt vaak in de zakken van de weeshuiseigenaren. Van 80 procent van de kinderen in zogenaamde weeshuizen zijn een of beide ouders nog in leven.' 

Bij hun familie zijn kinderen volgens Better Care Network ­Netherlands vrijwel altijd beter af. In tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel en kunnen hechtingsproblemen ontstaan. Daar komt bij dat bezoekers de veilige omgeving verstoren, zegt Ghielen.

Bron: Algemeen Dagblad, 07-01-17

Interview met Holi, voorzitter

"Na de aardbeving in 2015 begonnen we met het inzamelen van geld voor de slachtoffers. Om ervoor te zorgen dat alles juridisch en organisatorisch goed geregeld was, hebben we Stichting Chori Chora Foundation

Nepal opgericht."

"Inmiddels gaat onze missie verder dan slachtofferhulp. Chori Chora wil bijdragen aan de ontwikkeling en empowerment van jongeren. We ondersteunen ze bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities door persoonlijke begeleiding tijdens de leerweg."

"We steunen bijvoorbeeld met schoolgeld, bijles, boeken en schriften. Heel belangrijk is dat onze studenten beseffen dat zij hun dromen en ambities zelf realiseren, maar dat zij dit niet alleen hoeven te doen. Ons motto: je doet het zelf, maar niet alleen. Helaas is een systeem met studiebeurzen en leningen zoals dat hier bestaat, ondenkbaar in een land als Nepal. Daarom is het geweldig dat wij het op deze manier wel kunnen realiseren. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is voor gezinnen om onderwijs als prioriteit te stellen, als de kinderen eten te (kunnen) geven de primaire zorg is. Ik had het geluk om steun te krijgen van iemand die me de kans gaf om vervolgonderwijs te volgen en een baan te krijgen in het toerisme. Ik weet dat één kans voldoende kan zijn om je leven een andere wending te geven."

"Ik vind het heel bijzonder dat ik met steun van onze donateurs dergelijke kansen nu kan doorgeven!"

Sponsoractie Katrien Laridon

Aanraken, aangeraakt en “geraakt ” worden. Geert van Coillie

Katrien Laridon bedacht een project om voor de bewoners op haar werk ‘een leuke én deugddoende wellness

activiteit’ te organiseren. De opbrengst maakte ze over op de bankrekening van Chori Chora Foundation Nepal; een fantastisch bedrag waarmee we weer veel kunnen doen bij het ondersteunen van kinderen en jongeren in Nepal!

Zo bijzonder om door middel van massage de verbinding te leggen tussen 'oost en west'. Een verbinding die zoveel verder gaat dan het materiële en dat maakt het voor ons extra speciaal. Wegens succes werd de actie nog eens herhaald, waarvoor dank!


Studenten Fotogalerij

studenten studenten studenten